نام و نام خانوادگی: میثم آتش افروز

گروه آموزشی: مهندسی مکانیک

رتبه دانشگاهی: استادیار

m.atashafrooz@sirjantech.ac.ir

 

03441522009 

دانلود رزومه علمی

 

میثم آتش افروز