کارشناس اداره تغذیه: آقای جواد قاسمیان

تلفن دفتر:41522060-034

 

اداره تغذیه دانشگاه صنعتی سیرجان با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای دانشجویان و ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقای دانشجویان و همچنین جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از سوء تغذیه در قالب ارائه صبحانه، ناهار و شام به دانشجویان عزیز فعالیت می نماید. فعالیت های اداره تغذیه دانشگاه را می توان در پنج فعالیت کلی به شرح ذیل دسته بندی کرد.

1 فعالیت های اداری

2-فعالیت های طبخ و پخت

3-فعالیت های بهداشتی

4-فعالیت های فنی

5-تهیه و ارتقا تجهیزات آشپزخانه و سلف

 

اهم فعالیتهای اداری بخش تغذیه :

1- مکاتبات اداری با بخش های داخلی و خارجی دانشگاه

2- تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی دانشجویان

3- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و ارائه کارت تغذیه

4- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی در اتوماسیون تغذیه

5- نظارت بر طبخ و پخت غذا در وعده ناهار و شام

6- رفع مشکلات و ارتقاء تاسیسات موجود در سلف و تجهیزات آشپزخانه

7- دعوت از کارشناسان اداره بهداشت و انجام اقدامات مربوط به تهیه، ‌نگهداری، پخت و توزیع غذا بر اساس اصول بهداشتی