نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


مدیریت امور دانشجویی

 

 

الف - مدیر امور دانشجویی: آقای دکترمیثم آتش افروز - 41522009

ب -     سرپرست صندوق رفاه: سرکار خانم ذبیحی    41522031

اداره امور رفاه و تسهیلات دانشجویی

ج- کارشناس: آقای قاسمیان - 41522060

اداره تغذیه

اداره نقلیه

اداره امور خوابگاه پسران

د- کارشناس: سرکار خانم مرادپور   41522031

اداره امور خوابگاه دختران

اطلاعیه های امور خوابگاه ها:

کمیته انظباطی